Sở Du lịch Kiên Giang là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện chức năng tham mưu, quản lý nhà nước đối với các hoạt động du lịch trên phạm vi tỉnh, các dịch vụ công thuộc lĩnh vực du lịch.

VISIT OUR BOOTH

Địa chỉ

SỞ DU LỊCH TỈNH KIÊN GIANG

52 Trần Phú, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

 

Liên hệ

Điện thoại: 02973 781999
Hotline: 02973 504569
Fax: 02973 781777
Email: dulich@kiengiang.gov.vn

Liên kết với chúng tôi

Người đại diện

Website

https://sdl.kiengiang.gov.vn/