Lễ hội độc đáo và làng nghề truyền thống hàng trăm năm tuổi