Nhà tài trợ và các Đơn vị hỗ trợ

Cơ quan chỉ đạo:

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
imageimage

Đơn vị tổ chức:

Tổng Cục Du lịch Việt Nam
Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty QC & HC Triển lãm CIS Việt Nam
Công ty TNHH Lê và Anh em (Le Bros)
imageimageimageimage

Diamond Sponsor Official Airline

Diamond Sponsor

Gold Sponsor
Official Gala Dinner Venue

Gold Sponsor
Official Vietnam Mice Forum Venue

Gold Sponsor
Official Hotel

Official Venue

Premium Partner

Premium Partner

Nhà tài trợ chính thức:

Nhà Trưng Bày: